5j    SYLLABUS: POLITYKA GOSPODARCZA: INSTYTUCJE, POLITYKA A ROZWÓJ GOSPODARCZY

1. Część I: Zagadnienia wstępne
2. Część II: Interakcje instytucji i polityki gospodarczej z realną gospodarką i ich konsekwencje
3. Część III: Próby sformułowania wniosków w kwestiach związanych ze zmianami strategii i poszczególnych polityk
4. Część IV: Determinanty rozwoju gospodarczego. Co wpływa silniej na rozwój gospodarczy: Instytucje czy zasoby?
5. Część V: Świat XXI w.: Wyzwania, zagrożenia, perspektywy
6. LITERATURA OBOWIĄZKOWA
7. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

ciąg dalszy...

    ZACHÓD I JEGO INSTYTUCJE (PAŃSTWO PRAWA, WŁASNOŚĆ PRYWATNA, WOLNOŚCI OBYWATELSKIE I WOLNOŚĆ POLITYCZNA)

1. Część I. SKĄD SIĘ WZIĘŁY
2. Część II. JAK EWOLUOWAŁY
3. Część III. CZYM SIĘ RÓŻNIŁY OD RESZTY ŚWIATA
4. Część IV. CZYM BYŁY OD CZASU ICH UKSZTAŁTOWANIA SIĘ I CO DAŁY ZACHODOWI
5. Część V. CZYM SĄ DZISIAJ: CZY I JAK WSPIERAJĄ NASZ ROZWÓJ
6. LITERATURA
7. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

ciąg dalszy...

   
PIENIĄDZ I FINANSE MIĘDZYNARODOWE

Uwagi wstępne do przedmiotu wykładu 1.WPROWADZENIE
2.MIĘDZYNARODOWE RYNKI FINANSOWE
3.RYNEK KREDYTOWY
4.RYNEK KAPITAŁOWY (OBLIGACJI I AKCJI)
5.RYNEK PIENIĘŻNY
6.RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH (DERYWATÓW)
7.RYNEK WALUTOWY
8.JAK NALEŻY POSTRZEGAĆ RYNKI
9.MIĘDZYNARODOWY SYSTEM MONETARNY
10. BILANS PŁATNICZY PAŃSTW
11. NIERÓWNOWAGI W BILANSIE PŁATNOŚCI BIEŻĄCYCH
I POLITYKI DOSTOSOWAWCZE PAŃSTW

ciąg dalszy...

   
(SYLLABUS)

BIZNES MIĘDZYNARODOWY W ŚWIATOWEJ GOSPODARCE

1. Wprowadzenie
2. Jak dalece otwarta jest gospodarka globalna, w której żyjemy?
3. Gospodarka globalna a regionalizm. Regionalne ugrupowania integracyjne jako komponenty gospodarki globalnej o większej otwartości ekonomicznej wewnątrz ugrupowań vis-a-vis poziomu otwartości w całej gospodarce światowej.
4. Integracja międzynarodowych rynków finansowych: samoistny czynnik rosnącej otwartości gospodarek narodowych.
5. Teorie międzynarodowych stosunków gospodarczych (MSG) a teorie przedsiębiorstwa międzynarodowego. Przedsiębiorstwo międzynarodowe (PM) jako samoistny obszar analizy, mieszczący się w ramach teorii handlu międzynarodowego i finansów międzynarodowych.
6. Firmy, ich zagraniczne inwestycje bezpośrednie i produkcja międzynarodowa.
7. Szczególne korzyści wynikające z bycia PM (teorie, które wyjaśniają zachowania firm, które już są PM),a procesy stawania się firmą międzynarodową (internacjonalizacja).
8. Strategie przedsiębiorstw międzynarodowych
9. Przemiany w inwestycjach bezpośrednich i produkcji zagranicznej firm międzynarodowych od II wojny światowej do współczesności.
10. Studium przypadku: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie W gospodarkach postkomunistycznych

ciąg dalszy...

   
Syllabus:

ECONOMIC FUTURES OF THE WEST:
Global challenges, BRIC challengers, and possible responses

1. Introduction: On the distorted picture of West’s problems, herd instinct and the search for uncomfortable (and politically incorrect) answers.
2. Perceived global challenges and probable impact on the West
3. The challengers to West’s economic position in the global economy
4. The West itself as a source of both most pressing and most serious, as well as long-lasting, challenges
but not highly probable. Slow decay rather than radical collapse (the latter as a result of some drastic collectivist intrusions). Hopeful developments less probable than slow decay. The difference between internal economic and social arrangements and resultant situation and the position of Western firms in the global economy.

ciąg dalszy...

    Syllabus:

GLOBALIZACJA
ŚWIAT ROSNACEJ OTWARTOŚCI I ZAMOŻNOŚCI
KRAJOWYCH GOSPODAREK
ORAZ ŹRÓDŁA I NASTĘPSTWA NIEZADOWOLENIA I KRYTYKI

1. Czy żyjemy w świecie bez granic? Jak dalece rzeczywiści otwarty jest świat, w którym żyjemy?
2. Różne drogi prowadzą do globalnej gospodarki: rosnąca otwartość gospodarek narodowych na przełomie XX i XXI w.
3. Realny poziom otwartości gospodarek jest bardzo zróżnicowany i istnieje wcale niemały dystans między rzeczywistością a globalną gospodarką świata bez granic. Dlatego bardziej realistyczne podejście do gospodarki światowej, to postrzeganie jej jako miejsca częściowo nakładających się na siebie procesów otwierania (a czasem i zamykania) gospodarek, w których uczestniczą różne lub często te same państwa i grupy państw. Procesów, które:
• Przebiegają z różną prędkością w różnych krajach i grupach krajów;
• Zostały rozpoczęte wcześniej lub później;
• Nie wykluczają regresu, czyli oddalania się od otwartości gospodarki.
4. Przedsiębiorstwa międzynarodowe w gospodarce światowej.
5. Integracja międzynarodowych rynków finansowych jako samoistny czynnik postępującego otwierania się gospodarek narodowych.
6. Droga od komunizmu do globalizacji
7. Tendencje cywilizacyjno-rozwojowe w Zachodniej Europie.
8. Warunki globalnej konkurencyjności, a reakcje antyglobalistyczne: przeciwko czemu protestują antyglobaliści?

ciąg dalszy...

    GLOBALIZATION (The World of Increasing Economic Openness and More or Less Serious Discontents)

1. Globalization: Are we under the illusion of the borderless world?
2. Globalization trends and various roads leading to a global economy
3. The process of globalization over time and across space
4. Multinationals (MNCs/MNEs/TNFs) as a major driving force of globalization
5. Global integration of financial markets since late 1980s: a stand-alone (not only ancillary) factor of globalization and its recent problems
6. Post-communist economies on the road to being fully-fledged competitors in the global economy
7. Regional integration versus globalization, with special regard for the European Union
8. How serious is the threat stemming from anti-globalists’ activities:
9. What the future holds: Globalization today and tomorrow

ciąg dalszy...

    GLOBALIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
(The World of Increasing Economic Openness
and More or Less Serious Discontents)

1. Globalization: Are we under the illusion of the borderless world?
2. Globalization trends and various roads leading to a global economy
3. The process of globalization over time and across space
4. Multinationals (MNCs/MNEs/TNFs) as a major driving force of globalization
5.Global integration of financial markets since late 1980s: a stand-alone (not only ancillary) factor of globalization and its recent problems
6. Post-communist economies on the road to being fully-fledged competitors in the global economy
7. Regional integration versus globalization, with special regard for the European Union
8. How serious is the threat stemming from anti-globalists’ activities:
Debating the misguided moral crusade of “funny children of Marx and Coca-Cola”
9. Basic issues in sustainable development
10. Global warming, or: why eco-warriors succeeded, where other radicals failed?

ciąg dalszy...

    PODSTAWY EKONOMII
(dla kierunków humanistycznych)
Sylabus-podstekon(WSIZ-nowy format)


1. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje
2. Założenia i cele przedmiotu
3. Konspekt
4. Literatura przedmiotu

ciąg dalszy...

    INSTYTUCJE GOSPODARKI RYNKOWEJ(new)

Część I: Istota instytucji
Część II: Historia instytucji gospodarczych
Część III: Nurty teoretyczne ekonomii neo-instytucjonalnej
Część IV: Wybrane czynniki dynamizmu gospodarczego z perspektywy neo-instytucjonalnej
Część V:Ewolucja instytucji i jej determinanty (w tym zachowania i systemy wartości).

ciąg dalszy...

    TRANSFORMACJA KRAJÓW POSTKOMUNISTYCZNYCH: STUDIUM PRZYPADKU ZMIAN INSTYTUCJONALNYCH


Cz.I: Historia systemu gospodarki komunistycznej.
Cz.II: Upadek komunizmu, czyli co spowodowało zmianę systemową
Cz.III: Zmiana systemowa (transformacja gospodarki): Ekonomia polityczna i ekonomia transformacji
Cz.IV: Transformacja jako otwarcie na świat
Cz. V: Kraje „nowej Europy” w Unii i w gospodarce globalnej

ciąg dalszy...


Strona Glówna | Publikacje | Wyklady | Biografia | Felietony | Różne
   Designed by malit & izi-it.